ОУ "В. Левски", с. Тихомир, общ. Кирково, обл. Кърджали

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

                                           Състав:                                                Резерви:

                 1. Албена Ангелова Генчева  (родители)    1. Мая Христова Георгиева

                 2. Ахмед Шюкри Хасан           (община)     2. .........................................

                 3. Дичо Бончев Георгиев        (родители)    3. Митко Андреев Стоянов

                 4. Хасан Хюсеин Али              (родители)    4. Боряна Христова Манкова

                 5. Мустафа Ахмед Юсеин       (родители)    5. Фикрие Хасан Исмаил

Първо заседание на обществения съвет - 14.11.2016 г.

СПИСЪК НА РОДИТЕЛИТЕ-ДЕЛЕГАТИ НА СЪБРАНИЕТО ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към  детските градини и училищата-27.09.2016.

Oтчет за дейността на Обществения съвет за 2016-2017